ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2018 РІК

Річна інформація емітента цінних паперів

за   2018   рік  

        24.04.2019
     (дата реєстрації емітентом)
      09-16/399
   (вихідний реєстраційний номер)


І. Загальні відомості

1.          Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента           

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ

2.Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02583780

4. Місцезнаходження

вул.Шота Руставелі, буд 39/41, м.Київ, Печерський район,  область, 01033, Україна        

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)289-01-11, (044)289-76-50

        

6. Електронна поштова адреса

corporate@ukrzdrav.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Повний річний звіт за 2018 р.

                            Баланс (Звіт про фінансовий стан)

                            Звіт про фінансові результати

                            Звіт про рух грошових коштів (прямим методом)

                            Звіт про власний капітал

                             signature1.p7s                             signature2.p7s
                                                

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРO OCOБЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 18.04.2019

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/380

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України  "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м. Київ, а/с. 34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

18.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

НАТИСНІТЬ ТУТ:   Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

                                                                     signature1.p7s

                                                                     signature2.p7s

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

        Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться 18.04.2019.

         Відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 12.04.2019, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Інші типи акцій не емітувалися.

                                                                                                                   16.04.2019 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

 

 05.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 18 квітня 2019  року об  11.00  годині  за адресою: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

                                           Детальна інформація тут  

                                            signature1.p7s

                                            signature2.p7s

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДО 10 (ДЕСЯТОГО) ПИТАННЯ «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за  2018 рік; затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік, визначення способу виплати дивідендів», включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 18 квітня 2019 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства:

1.      Затвердити наступний  порядок  розподілу прибутку в сумі 21 495 783,13 гривень (двадцять один мільйон чотириста дев’яносто п’ять тисяч сімсот вісімдесят три  гривні 13 коп.):

На виплату дивідендів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

81,238%

17 462 824,56 грн.

Резервний (страховий) фонд

5%

1 074 789,16 грн.

Нерозподілений прибуток

13,762%

2 958 169,41 грн.

     2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі 1,08 гривень. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  17 462 824,56 грн., а саме :

·         Федерації профспілок України в сумі –16 226 661,96 грн.,

·         Фонду соціального страхування України  в сумі – 1 236 162,60 грн.,

     провести в строк до 28 вересня 2019 року згідно чинного законодавства.

        3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2018 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  24 240,5 тис. грн.:

На виплату дивідендів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

50%

12120,25 тис. грн.

Резервний (страховий) фонд

      5%

     1212,0 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

   45%

    10908,25 тис. грн.

        4. Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і збитків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

  5. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 28 вересня 2019 року .

 6. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» провести безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки.

                                                                                                             29.03.2019 р.