ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

02.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/212

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

02.09.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

29.08.2022

Призначено

Головний бухгалтер

Романюк Ірина Олександрівна

д/н

0

Зміст інформації

Посадова особа головний бухгалтер ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Романюк Ірина Олександрівна призначена з 01 вересня 2022 року згідно Наказу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 29.08.2022 року №41-к.

Романюк І.О. прийнята з 01.09.2022р. на роботу в апарат Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на посаду головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Призначення посадової особи виконано на підставі того, що підставою для видання Наказу Товариства є посада головного бухгалтера вакантна та заява Романюк І.О.

Посадова особа Романюк Ірина Олександрівна призначена на посаду Головний бухгалтер.

Романюк Ірина Олександрівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Романюк Ірина Олександрівна не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Романюк Ірина Олександрівна не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ «Аспект груп».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

                             ДОКУМЕНТ, ПІДПИСАНИЙ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ТА ПЕЧАТКОЮ 

 

 

 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

 

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

02.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/211

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

02.09.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

28.04.2022

Призначено

Виконуюча обов’язки головного бухгалтера

Ускова Людмила Володимирівна

д/н

0

Змістінформації

Згідно з Наказом Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 28.04.2022 року №32 заступника головного бухгалтера управління бухгалтерського обліку та звітності Ускову Людмилу Володимирівну призначено виконуючим обов’язки головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” з 30.04.2022р. у зв’язку із наявністю вакантної посади головного бухгалтера. Строк виконання обов’язків  - з 30.04.2022р. до 31.05.2022р. включно.

Призначення посадової особи виконано на підставі того, що підставою для видання Наказу Товариства є посада головного бухгалтера вакантна.

Ускова Людмила Володимирівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ускова Людмила Володимирівна призначена на посаду Виконуюча обов’язки Головного бухгалтера.

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який призначено особу: з 30.04.2022р. до 31.05.2022р. включно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», начальник фінансово-економічного управління-заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 ____________

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

ДОКУМЕНТ, ПІДПИСАНИЙ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ТА ПЕЧАТКОЮ

 

 

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ РІЧНИХ ЗБОРІВ 11.07.2022

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", дата дистанційного проведення зборів 05.07.2022 року (дата оприлюднення 11.07.2022 року),  ДОКУМЕНТ З КЕП

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників, які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздорпровниця", дата дистанційного проведення зборів 05.07.2022 року (дата оприлюднення 11.07.2022 року),  ДОКУМЕНТ З КЕП
 
Протокол №Зб-41 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", дата дистанційного проведення зборів 05.07.2022 року (дата оприлюднення 11.07.2022 року),  ДОКУМЕНТ З КЕП

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ AКЦІОНЕРІВ 2022

30 червня 2022 року

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах.
 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться дистанційно 05.07.2022.

 Відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 24:00 год. 29.06.2022, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Тип акцій –  прості іменні. Інші типи акцій не емітувалися.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 29 червня 2022 року.

 

      ДОКУМЕНТ, ПІДПИСАНИЙ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ

 

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

24.06.2022 р.

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного),

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

(код ЄДРПОУ: 02583780)

ДОКУМЕНТ , ПІДПИСАНИЙ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ТА ПЕЧАТКОЮ

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ