ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЗА 30 ДНІВ

23.03.2023р.

Інформація для акціонерів

 

1) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 24.04.2023р.

Відповідно до ч.3 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а саме на 22.03.2023р., загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» становить 16169282 шт. простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Тип акцій – прості іменні. Інші типи акцій не емітувалися.

 

2) Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у  річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство), що відбудуться дистанційно 24.04.2023р.

 

            Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

            Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

14 квітня 2023 року (з 11:00) - дата початку голосування.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документи, що підтверджують повноваження  такого представника  акціонера (засвідчену належним чином копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

            Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

            У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

            У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі,  яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів. (Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства).

       Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних i тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

            Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

            Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

            Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1)      кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника);

2)      нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії);

3)      депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарій установі на адресу електронної  пошти, яка визначена депозитарною установою.

Якщо бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений іншим способом – то він може бути наданий в депозитарну установу особисто акціонером або кур’єром за адресою фактичного місцезнаходження депозитарної установи.

            Порядок взаємодії акціонера з депозитарною установою, з якою акціонером укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції товариства, щодо забезпечення участі такого акціонера в загальних зборах, регулюється Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 06 березня 2023 року № 236та відповідним договором між таким акціонером та такою депозитарною установою.

            Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

            Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

            Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов’язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим абзацом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів,

якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом Виконавчого органу або Наглядової ради, Ради директорів:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов’язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 – 3 цього абзацу.

Потенційний представник у передбачених вищезазначеним абзацом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов’язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог двох вищезазначених абзаців.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

            Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

            Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 

            Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

            Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

         Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

            Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

            Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

            Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

            На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

 

            Голова Правління

            ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»                                                               М.В. Субота

 

 ДОКУМЕНТ З КЕП

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ РІЧНИХ ЗБОРІВ 24.04.2023

 

23.03.2023р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

           

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (надалі –Товариство або ПрАТ «Укрпрофоздоровниця») повідомляє про проведення дистанційних річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 24 квітня 2023 року.

            Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення від 20 квітня 2023 року №Р7-1 про скликання річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та дистанційне їх проведення.

            Спосіб проведення загальних зборів – шляхом дистанційного проведення.

            Річні Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» від 06.03.2023р. №240 (зі змінами), «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16.02.2023р. №154 та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 06 березня 2023 року № 236.

            24 квітня 2023 року – дата проведення дистанційних річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 06 березня 2023 року № 236.

            Час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – до 18.00 години 24 квітня 2023 року - дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (дата завершення голосування).

            Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у дистанційних річних Загальних зборах  акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»:

14 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Сторінка веб-сайту, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування: http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/publichni-novini.html.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 11.00 годин у день розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» http://ukrzdrav.com за посиланням http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/publichni-novini.html.

14 квітня 2023 року (з 11:00) - дата початку голосування.

24 квітня 2023 року (виключно о 18-00) - дата завершення голосування.

          19 квітня 2023 року (станом на 23 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річнихЗагальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

            Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» для здійснення персонального повідомлення про проведення дистанційних річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» – 22 березня 2023 року.

            Проект порядку денного (перелік питань, включених до проекту порядку денного) дистанційних річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (далі - Загальні збори):

1.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2022 рік.

2.      Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту.

3.      Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік.

4.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік.

5.      Про затвердження річного звіту ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік.

6.      Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік, про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік, строку, порядку та способу виплати дивідендів та покриття збитків.

7.      Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2023 рік.

8.      Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 р. №Зб-41/18 «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.

9.       Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій  ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілокУкраїни «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.

10.  Про збільшення Статутного капіталу Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Хмільник” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”,  внесення змін до Статуту підприємства та затвердження його в новій редакції.

 

Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів:

1.      Проект рішення з питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2022 рік»:

«1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2.   Визнати роботу Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2022 році  задовільною.»

 

2.  Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту»:

«1. Затвердити  звіт  Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році згідно з Додатком до даного Рішення.

 2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік  задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

 

3.  Проект рішення з питання «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік»:

«1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за  2022 рік. (додаток 1).»

 

4.  Проект рішення з питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік»:

«1. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2022 році  задовільною.»

 

5.  Проект рішення з питання «Про затвердження річного звіту ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік»:

«1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік з валютою балансу в сумі 928066,1 тис.грн. (дев’ятсот двадцять  вісім мільйонів шістдесят шість тисяч гривень) та фінансовим результатом 35552,0 тис. грн. збитку, згідно з додатком до даного рішення.

2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за  2022 рік 50 дочірніх підприємств (42 санаторно-курортних та 8 допоміжних  підприємств) з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.)

Назва дочірнього  підприємства

     Валюта    балансу

 

Дніпропетровська обл.

1. Санаторій “Славутич ім. Б.В.Пашковського”

2. Санаторій “Дніпровський”

 

38641,2

13132,7

 

 

 

 Закарпатська обл.

1. Санаторій “Карпати”

2. Санаторій “Синяк”

3.   Санаторій “Сонячне Закарпаття”

4.   Санаторій “Шаян”

5.   Санаторій “Верховина”

6.   Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція

 

55688,5

31930,7

28387,7

18776,9

4567,6

1153,1

  

 

 

 Миколаївська обл.

1. Очаківське об¢єднання санаторно-курортних закладів

1.  Дитячий санаторій “Сонячний”

 

14003,3

461,4

 

 Херсонська обл.

1. Санаторій “Гопри”

 2.   Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ”

 

4772,3

13054,4

 

 Одеська обл.

1. Клінічний санаторій “Лермонтовський”

2. Санаторій ім. Чувиріна

3. Клінічний санаторій ім.Горького

4. Клінічний санаторій ім Пирогова

5. Санаторій “Красні зорі”

6. Клінічний санаторій  по реабілітації хворих з захворюваннями органів зору “Зелений мис”

7. Пансіонат відпочинку “Мирний”

 

17237,9

1796,9

27375,4

53793,6

5078,4

4347,2

 

7240,2

 

 м. Львів та Львівська обл.

1. Санаторій «Моршинкурорт»

2. Санаторій “Любінь Великий”

3. Санаторій “Немирів”

4. Санаторій “Львів”

5. Гідрогеологічне  підприємство

“Укргеокаптажмінвод”

6.   ДВКП “Вектор Б                                                               

7.  Дитяча дошкільна  установа “Веселка”                            

 

74725,7

8619,3

47,1

8122,5

605,8

 

70,6

8,9

 

 

 

 

 

 Івано-Франківська обл.

1. Санаторій “Черче”

 

5229,3

 

 Донецька обл.

1. Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов¢янський курорт”

2. Слов’янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція      

 

50778,0

2103,2

 

 Луганська обл.

 1.  Санаторій “Озерний”

 

7461,5

 

 Харківська обл.

1. Санаторій “Березівські мінеральні води”

2. Санаторій “Високий”

3. Санаторій “Роща”

4. Санаторій “Ялинка”

  5.    Харківська ГРЄС

 

36339,1

4289,3

44758,9

19421,3

170,2

 

 Вінницька обл.

1. Клінічний санаторій “Хмільник”

2. Санаторій “Авангард

3. Дитячий санаторій “Гірський”

4. Дитячий санаторій “Сокілець”

5. Санаторій  ім. М.М. Коцюбинського

6.   Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м.Хмільник

 

36182,1

12784,7

221,8

1625,4

234,5

954,2

 

 

 

 

 

Хмельницька обл.

1.  Санаторій “Збруч”

 

2965,0

 

м. Київ та Київська обл.

 

 

1. Санаторій “Зірка”

2599,8

 

2. Санаторій “Україна”

19259,9

 

3. Санаторій для батьків з дітьми “Дубки”

1286,4

 

4. Санаторій ім. 1-го Травня

5. Київська міська курортна  бальнеологічна лікарня профспілок України

0,8

49780,8

 

6. Підприємство “Курорт”

2011,3

 

 Житомирська обл.

1.   Санаторій для батьків з дітьми “Тетерів”

 

4527,0

 

 Чегнігівська обл.

1.   Санаторій ім. Щорса

 

2,2

 

 

3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств   за 2022 рік з валютою балансу в сумі 738626,0 тис. грн. (сімсот тридцять вісім   мільйонів шістсот дванадцять шість тисяч гривень).

 

6.  Проект рішення з питання «Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік, про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік, строку, порядку та способу виплати дивідендів та покриття збитків»:

«1. В зв’язку з відсутністю прибутку від фінансово-господарської діяльності у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік, розподіл прибутку за 2022 рік не проводити та річні дивіденди не сплачувати.

2.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  6465,3 тис. грн.:

 

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

__%

____ тис. грн.

Резервний (страховий) фонд

      5%

____ тис. грн.

Нерозподілений прибуток

     ___%

____ тис. грн.

3. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів  ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до ______ 2023 року.»

 

7.  Проект рішення з питання «Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2023 рік»:

«1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2023 рік в сумі 95,00 тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення.».

 

8. Проект рішення з питання «Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 р. №Зб-41/18 «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції».

 «1. Визнати рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 р. №Зб-41/18 «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції» не реалізованим.»

9. Проект рішення з питання «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій  ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілокУкраїни «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.»:

 «1. Змінити повне найменування (назву) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

2. Змінити скорочене найменування (назву)  ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ. ГОРЬКОГО» ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ»  ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

3. В зв’язку із зміною найменування (назви) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» внести відповідні зміни до Статуту Дочірнього підприємства (ідентифікаційний код 32416841), виклавши його в новій редакції.

4.Затвердити Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.

5.Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.

6.Доручити керівнику ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» здійснити реєстрацію Статуту підприємства в установленому порядку.»

 

10. Проект рішення з питання «Про збільшення Статутного капіталу Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Хмільник” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”,  внесення змін до Статуту підприємства та затвердження його в новій редакції.»:

«1. Збільшити Статутний капітал Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” на суму 5 500 000 (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, за рахунок додаткового вкладу у вигляді грошових коштів в національній валюті України гривні.

2. Затвердити Статутний капітал Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” в сумі 19 979 954 (дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири) гривні 00 копійок.

3. В зв’язку із зміною Статутного капіталу Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» внести зміни до п.3.9 Статуту підприємства, виклавши його в наступній редакції:

«3.9. Статутний капітал Підприємства складає: 19 979 954 (дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири) гривні 00 копійок».

4. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (ідентифікаційний код 02583187) в новій редакції.

5. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” в новій редакції.

6. Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту підприємства в установленому порядку.»

 

            Адреса веб-сайті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (http://www. ukrzdrav.com), на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – http://www. ukrzdrav.com.

            14 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (http://www.ukrzdrav.com) у розділі «Головна» - «Публічна інформація» за посиланням http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/publichni-novini.html.

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

            Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається Наглядовою радою Товариства. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»  зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу  corporate@ukrzdrav.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти corporate@ukrzdrav.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти corporate@ukrzdrav.com із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Субота Микола Васильович (контактний телефон: (044) 289-01-11) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

            Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

            Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

            Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

            Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

            Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

            Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа на адресу електронної пошти corporate@ukrzdrav.com.

            Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

            Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме 14 квітня 2023 року.

            Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 24 квітня 2023 року (дати завершення голосування).      

            Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

            Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документи, що підтверджують повноваження  такого представника  акціонера (засвідчену належним чином копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

            Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

            У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

            У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі,  яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів. (Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства).

       Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних i тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

            Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

            Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

            Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1)      кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника);

2)      нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії);

3)      депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарій установі на адресу електронної  пошти, яка визначена депозитарною установою.

Якщо бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений іншим способом – то він може бути наданий в депозитарну установу особисто акціонером або кур’єром за адресою фактичного місцезнаходження депозитарної установи.

            Порядок взаємодії акціонера з депозитарною установою, з якою акціонером укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції товариства, щодо забезпечення участі такого акціонера в загальних зборах, регулюється Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 06 березня 2023 року № 236 та відповідним договором між таким акціонером та такою депозитарною установою.

            Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

            Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

            Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов’язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим абзацом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів,

якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом Виконавчого органу або Наглядової ради, Ради директорів:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов’язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 – 3 цього абзацу.

Потенційний представник у передбачених вищезазначеним абзацом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов’язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог двох вищезазначених абзаців.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

            Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

            Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 

            Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

            Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

            Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

            Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

            Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

            Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

            Встановлений наступний взаємозв’язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

      -  питання 4 взаємопов’язане з питанням 3;

       - питання 6  взаємопов’язане з питанням 5. 

2. Відсутність взаємозв’язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного: по питанням 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10.

            У разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного.

            На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

            У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту акціонерного товариства чи положення про загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

           

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік

                                                                                                              тис. грн.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

928066

966508

Основні засоби (за залишковою вартістю)

248560

252539

Дострокові фінансові інвестиції

550592

562647

Запаси

364

415

Сумарна дебіторська заборгованість

120609

128908

Гроші та їх еквіваленти

251

4229

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-234792

-195402

Власний капітал

830749

871146

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

808464

808464

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов’язання  і забезпечення

97317

95362

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-35552

-68061

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16169282

16169282

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-2,20

-4,21

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

46

51

 

  Загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а саме на 22.03.2023р., становить 16169282 шт. простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій становить 16169282 шт. Тип акцій – прості іменні. Інші типи акцій не емітувалися.

 

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Голова Правління

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»                                                              М.В. Субота

 

 ДОКУМЕНТ З КЕП

 

 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

02.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/212

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

02.09.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

29.08.2022

Призначено

Головний бухгалтер

Романюк Ірина Олександрівна

д/н

0

Зміст інформації

Посадова особа головний бухгалтер ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Романюк Ірина Олександрівна призначена з 01 вересня 2022 року згідно Наказу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 29.08.2022 року №41-к.

Романюк І.О. прийнята з 01.09.2022р. на роботу в апарат Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на посаду головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Призначення посадової особи виконано на підставі того, що підставою для видання Наказу Товариства є посада головного бухгалтера вакантна та заява Романюк І.О.

Посадова особа Романюк Ірина Олександрівна призначена на посаду Головний бухгалтер.

Романюк Ірина Олександрівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Романюк Ірина Олександрівна не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Романюк Ірина Олександрівна не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ «Аспект груп».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

                             ДОКУМЕНТ, ПІДПИСАНИЙ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ТА ПЕЧАТКОЮ 

 

 

 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

 

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

02.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/211

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

02.09.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

28.04.2022

Призначено

Виконуюча обов’язки головного бухгалтера

Ускова Людмила Володимирівна

д/н

0

Змістінформації

Згідно з Наказом Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 28.04.2022 року №32 заступника головного бухгалтера управління бухгалтерського обліку та звітності Ускову Людмилу Володимирівну призначено виконуючим обов’язки головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” з 30.04.2022р. у зв’язку із наявністю вакантної посади головного бухгалтера. Строк виконання обов’язків  - з 30.04.2022р. до 31.05.2022р. включно.

Призначення посадової особи виконано на підставі того, що підставою для видання Наказу Товариства є посада головного бухгалтера вакантна.

Ускова Людмила Володимирівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ускова Людмила Володимирівна призначена на посаду Виконуюча обов’язки Головного бухгалтера.

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який призначено особу: з 30.04.2022р. до 31.05.2022р. включно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», начальник фінансово-економічного управління-заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 ____________

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

ДОКУМЕНТ, ПІДПИСАНИЙ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ТА ПЕЧАТКОЮ

 

 

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ РІЧНИХ ЗБОРІВ 11.07.2022

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", дата дистанційного проведення зборів 05.07.2022 року (дата оприлюднення 11.07.2022 року),  ДОКУМЕНТ З КЕП

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників, які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздорпровниця", дата дистанційного проведення зборів 05.07.2022 року (дата оприлюднення 11.07.2022 року),  ДОКУМЕНТ З КЕП
 
Протокол №Зб-41 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", дата дистанційного проведення зборів 05.07.2022 року (дата оприлюднення 11.07.2022 року),  ДОКУМЕНТ З КЕП