ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

 

 15.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09-16/240

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних Загальних  зборів   акціонерів  Товариства,

які  відбудуться 26 квітня 2021 року об 11.00  годині.

  Детальна інформація тут  

signature1.p7s

  signature2.p7s

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2021

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

АКЦІОНЕРІВ ПPАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ",

ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 26 КВІТНЯ 2021 РОКУ ОБ 11.00 ГОДИНІ,

ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

  ДОКЛАДНІНШЕ НАТИСНІТЬ ТУТ

signature1.p7s

signature2.p7s 

13.04.2021 p.

               

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2021

  

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 26 квітня 2021 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s 

26.03.2021 p.

               

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 2021

 

26.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09-16/197

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 26 квітня 2021 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІ\

 Титульний аркуш Повідомлення

 (Повідомлення про інформацію)

15.02.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/77

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

 3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м. Київ, а/с.34

 4. Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 02583780

 5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

 6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

15.02.2021

(URL-адреса веб-сайту)

             (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчиненнядії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

12.02.2021

обрано

Голова Правління

Субота Микола Васильович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 12.02.2021р. (протокол №Р-2) з питання «Про Контракт із Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про обрання Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу Миколу Васильовича.

Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення строку дії Контракту з Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботою М.В. від 18.12.2015р.

Суботу Миколу Васильовича обрано на посаду Голова Правління.

Посадова особа Субота Микола Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Субота Микола Васильович не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Субота Микола Васильович не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 5 років (з 30.03.2021р. по 29.03.2026р. включно.)

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», Голова Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт», Голова Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.