ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

 

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

02.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/211

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

02.09.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

28.04.2022

Призначено

Виконуюча обов’язки головного бухгалтера

Ускова Людмила Володимирівна

д/н

0

Змістінформації

Згідно з Наказом Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 28.04.2022 року №32 заступника головного бухгалтера управління бухгалтерського обліку та звітності Ускову Людмилу Володимирівну призначено виконуючим обов’язки головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” з 30.04.2022р. у зв’язку із наявністю вакантної посади головного бухгалтера. Строк виконання обов’язків  - з 30.04.2022р. до 31.05.2022р. включно.

Призначення посадової особи виконано на підставі того, що підставою для видання Наказу Товариства є посада головного бухгалтера вакантна.

Ускова Людмила Володимирівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ускова Людмила Володимирівна призначена на посаду Виконуюча обов’язки Головного бухгалтера.

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який призначено особу: з 30.04.2022р. до 31.05.2022р. включно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», начальник фінансово-економічного управління-заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 ____________

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

ДОКУМЕНТ, ПІДПИСАНИЙ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ТА ПЕЧАТКОЮ