ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

 Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

21.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/35

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

СУБОТА М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с. 34

4. Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

21.01.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

21.01.2022

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Фленько Володимир Юрійович

д/н

0

Змістінформації

ПозачерговимиЗагальнимизборамиакціонерівПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 21 січня 2022 року (протоколЗб-40) зпитання «ПроприпиненняповноваженьчленаНаглядовоїрадиПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийняторішенняпродостроковеприпиненняповноваженнячленаНаглядовоїрадиПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ФленькаВолодимираЮрійовича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Постанови Президії ФПУ у зв’язку з  припиненням повноважень голови Закарпатської обласної ради профспілок.

Посадова особа Фленько Володимир Юрійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Фленько Володимир Юрійович, який займав посаду Члена Наглядової ради, припинив повноваження.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2021р. 

 

 

 

 

 

 

21.01.2022

обрано

Член Наглядової ради

Черниш Валерій Сергійович

д/н

0

Змістінформації

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 21 січня 2022 року (протокол №Зб-40) з питання «Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради» прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Черниша Валерія Сергійовича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Черниша Валерія Сергійовича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Черниш Валерій Сергійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Черниш Валерій Сергійович не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2024р. включно) до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Профспілкового комітету Профспілкової організації ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», Голова Федерації профспілок Луганської області.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Черниш В.С. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.