ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 21.02.2020

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
09-16/191
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

21.02.2020

(адреса сторінки)

(дата)      

ІІІ. Зміст  Повідомлення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

21.02.2020

обрано

Головний бухгалтер

Гайдамака Ганна Вікторівна

д/н

0

Зміст інформації

Посадова особа головний бухгалтер ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Гайдамака Ганна Вікторівна обрана з 27 лютого 2020 року згідно Наказу ПрАТ

«Укрпрофоздоровниця» від 21.02.2020 року №13-к.

Гайдамака Г.В. прийнята з 27.02.2020р. на роботу в апарат Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на посаду головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Гайдамака Ганна Вікторівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Гайдамаку Ганну Вікторівну обрано на посаду Головний бухгалтер.

Обрання посадової особи виконано на підставі того, що підставою для видання Наказу Товариства є посада головного бухгалтера вакантна та заява Гайдамаки Г.В.

Гайдамака Ганна Вікторівна не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який обрано особу: безстроково

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ТОВ «Поліс».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

signature1.ps7

signature2.ps7