ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

25.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
09-16/1196
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

25.11.2019

(адреса сторінки)

(дата)

 III. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчиненнядії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

22.11.2019

Звільнено

Головний бухгалтер

Троценко Олександр Миколайович

д/н

0

Змістінформації

Посадова особа заступник голови Правління з економічних питань – головний бухгалтер ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Троценко Олександр Миколайович звільнений з посади за власним бажанням з 25.11.2019р. згідно Наказу Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 22.11.2019 року №69-к.

Орган, що прийняв рішення про звільнення – Голова Правління, дата прийняття рішення – 22.11.2019р., причина прийняття цього рішення: звільнення за власним бажанням. Звільнення посадової особи виконано на підставі видання Наказу Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 22.11.2019 року №69-к згідно заяви Троценко О.М. про звільнення з посади заступника голови Правління з економічних питань – головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за власним бажанням.

Посадова особа Троценко Олександр Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Троценко Олександр Миколайович, який займав посаду Головний бухгалтер, звільнений.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 05.10.2012р.- 25.11.2019р.

Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.

Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи через відсутність кандидатури. 

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

signature1.s7z

signature2.s7z