ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: 044-289-01-11, 044-289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

 З 18.12.2018р. на підставі власного бажання у формі письмового повідомлення Товариства без рішення  загальних зборів достроково припинено повноваження члену Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” – Піжука Юрія Миколайовича (дата вчинення дії 18.12.2018р.).

 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення за його бажанням (18.12.2018р.) та керуючись пп.1 абзацу 2 п.1 ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства".

 Обґрунтування змін: у зв’язку з письмовим повідомленням за власним бажанням.

 Посадова особа Піжук Юрій Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

 Посадова особа Піжук Юрій Миколайович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

 Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

 Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018р.

 Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________

(підпис) 

Субота Микола Васильович_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

18.12.2018р.
(дата)