ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рішення про обрання голови Наглядової ради Товариства  прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"  24.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 24.04.2018р.  протокол №Р-10.

Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Федерації професійних спілок України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Саєнко В.В. є представником акціонера - Федерації професійних спілок України (код ЄДРПОУ: 00014479; ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента - 92,92%). Незалежним директором  Голова Наглядової ради не являється.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

___М.В. Субота__
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

______24.04.2018р._______
                (дата)                     ”