ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                                                              ІІ. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 15.11.2016р. (протокол №Зб-33) з питання “Про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Кубраченка Анатолія Володимировича.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Постанови Президії ФПУ від 21.04.2016р. №П-1-22.
Посадова особа Кубраченко Анатолій Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Кубраченко Анатолій Володимирович, який займав посаду Член Ревізійної комісії, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 6 місяці.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова ЦК Професійної спілки машинобудівників та приладобудівників України.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 15.11.2016р. (протокол №Зб-33) з питання “Про обрання члена Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії” прийнято рішення про обрання члена Ревізійної комісії ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Землянську Наталію Геннадіївну.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства.
Землянська Наталія Геннадіївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Землянську Наталію Геннадіївну обрано на посаду Член Ревізійної комісії.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Землянська Н.Г. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (код за ЄДРПОУ: 00014479, ФПУ володiє часткою в статутному капіталі емітента - 92,92%; розмір  пакета  акцій емітента,  що  належить ФПУ – 15024687 акцій)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Ревізійної комісії (до 25.04.2017р.).
Землянська Наталія Геннадіївна не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців, заступник Голови Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців, управляючий Tourad Slovakia s.r.o. Royal Palace Hotel, директор ТОВ “Мережа пивних барів”, директор представництва ПФЛ “Баженов В.В.” Кримський тур оператор “Ласпі”.
 

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_15.11.2016р._”
(дата)