ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що річні  Загальні    збори    акціонерів    Товариства    відбудуться 25 квітня  2016  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік.
4. Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.
9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
10. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2016 рік.
11. Про     припинення     Дочірнього     підприємства    “Санаторій    “Славутич”   імені  Б.В. Пашковського Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення у Товариство    з    обмеженою    відповідальністю     “Санаторій    “Славутич” імені       Б.В. Пашковського”.
            Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 25 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 19 квітня 2016 року.
            Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.
            Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 05 квітня 2016 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.
            Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення річних  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11

                      Основні показники фінансово-господарської діяльності

                                 ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2015 рік

                                                            (тис. грн.)

 

період

Найменування показника

звітний

попередній

Усього активів

975212

950894

Основні засоби

17201

18036

Довгострокові фінансові інвестиції

859238

828076

Запаси

455

665

Сумарна дебіторська заборгованість

91092

96967

Грошові кошти та їх еквіваленти

696

586

Нерозподілений прибуток

125545

103788

Власний капітал

946028

921627

Статутний капітал

808464

808464

Довгострокові зобов’язання

61

277

Поточні зобов’язання

29123

28990

Чистий прибуток (збиток)

33562

52879

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16 169 282

16 169 282

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)

80

93

 

Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в газеті

“Відомості НКЦПФР”  від  23.03.2016р. №56(2310).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                (підпис)

                                                             МП                              22.03.2016р.