ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що річні  Загальні    збори    акціонерів    Товариства    відбудуться 24 квітня  2015  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

1.      Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

2.      Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

3.      Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

4.      Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

5.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

7.      Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

8.      Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.

9.      Про ліквідацію Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” в Закарпатській області.

10.Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2014р. №Зб-26/8 “Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2013 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік”.

            Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 24 квітня 2015 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 20 квітня 2015 року.

         Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

         Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 04 квітня 2015 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

            Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення річних  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2014 рік

                                                                                                (тис. грн.)

 

період

Найменування показника

звітний

попередній

Усього активів

950894

916455

Основні засоби

18036

18147

Довгострокові фінансові інвестиції

828076

805098

Запаси

665

449

Сумарна дебіторська заборгованість

96967

82835

Грошові кошти та їх еквіваленти

586

2999

Нерозподілений прибуток

103788

70586

Власний капітал

921627

885887

Статутний капітал

808464

808464

Довгострокові зобов’язання

277

-

Поточні зобов’язання

28990

30305

Чистий прибуток (збиток)

52879

50752

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16 169 282

16 169 282

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)

93

106

 

Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  20.03.2015р. №54(2058).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                              23.03.2015р