ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

РІЧНА ІНФОРМАРЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2013 РІК

28.04.2014

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Укрпрофоздоровниця"

 

 I. Основні відомості про емітента

Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

  код за ЄДРПОУ

  місцезнаходження

02583780

01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41

  міжміський код та телефон емітента

(044) 289-01-11

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

28 квітня 2014 року

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

www.ukrzdrav.com

4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

Аудиторська фірма товариство з обмеженою відповідальністю “Де Корт і Стіман”, 24595721

5-6.Інформація про загальні збори та дивіденди не оприлюднюється в зв’язку з тим, що Емітент не здійснював публічного розміщення ЦП і не є публічним АТ.

 

II.Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

916455

883971

Основні засоби (за залишковою вартістю)

18147

 18850

Довгострокові фінансові інвестиції

805098

787281

Запаси

449

      417

Сумарна дебіторська заборгованість

82835

  70403

Грошові кошти та їх еквіваленти

2999

      167

Власний капітал

885887

854268

Статутний капітал

808464

808464

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

70586

40031

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

30305

  29437

Чистий прибуток (збиток)  на одну просту акцію (грн.)

50752

  21282

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)   

3,1

1,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16 169 282

16 169 282

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду  

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків  протягом періоду

0

0

 

 Повна річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік:

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2013 РІК