ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2016 РІК

Річна інформація емітента цінних паперів

за   2016   рік  
І. Загальні відомості

 

1.          Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента           

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ

2.Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02583780

4. Місцезнаходження

вул.Шота Руставелі, буд 39/41, м.Київ, Печерський район,  область, 01033, Україна        

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)289-01-11, (044)289-76-50

        

6. Електронна поштова адреса

corporate@ukrzdrav.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Повний річний звіт за 2016 р.

                            Баланс (Звіт про фінансовий стан)

                            Звіт про фінансові результати

                            Звіт про рух грошових коштів (прямим методом)

                            Звіт про власний капітал

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ IHФОРМАЦІЇ

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

 

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

___М.В. Субота__
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

______26.04.2017р._______ ”
(дата) 

ПOВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕHHЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення

ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" повідомляє, що 26 квітня 2017 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" (протокол №Зб-34 від 26.04.2017року) було прийнято рішення про виплату дивідендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 22 травня 2017 року (рішення річних Загальних зборів акціонерів  від 26.04.2017р. протокол Зб-34);

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 10666724,06 грн. (із розрахунку 0,65 грн. на одну просту іменну акцію);

Строк виплати дивідендів: з  01.06.2017р. по  29.09.2017р.;

Спосіб виплати дивідендів : безпосередньо акціонерам на їх поточні рахунки;

Порядок виплати дивідендів - виплата  кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. Дати таких виплат: до 29.06.2017р., до 29.07.2017р., до 29.08.2017р., до 29.09.2017р.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_26.04.2017р._”
(дата) 

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 26 квітня 2017  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР”                     № 56(2561)  23.03.2017р.):

Доповнення до проекту порядку денного

(переліку питань, що виносяться на голосування):

 

      27. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.

                 Проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 15 фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання (додається).

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства (додається).

3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздо­ровниця» Суботу М.В.

4. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови пов­ного виконання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.

5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

28. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

                 Проект рішення:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 5 (п’ять) осіб строком на 3 роки до переобрання (додається).

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства (додається).

3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.

4. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.

5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв’язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

29. Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

                  Проект рішення:

1. Припинити «Підприємство «Курорт» – Дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 02576922,       м. Київ, вул. Трутенка, 6) шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

2. Призначити ліквідаційну комісію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

3. Зобов’язати ліквідаційну комісію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»:

– протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення здійснити всі необхідні дії, спрямовані на повідомлення органа, який здійснив державну реєстрацію, про перебування «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в процесі ліквідації;

– у передбачений законом строк з моменту призначення ліквідаційної комісії «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» опублікувати відповідну інформацію про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у друкованих засобах масової інформації із зазначенням двомісячного терміну подання кредиторами заяв про свої претензії згідно з чинним законодавством;

– після закінчення терміну на виявлення кредиторів скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження засновнику;

– звітувати про результати діяльності ліквідаційної комісії «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», а також виконувати інші функції, передбачені законодавством.

4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», що ліквідується, два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи.

5. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», який передбачає наступні заходи:

– звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття засновником рішення про ліквідацію, до органу, який здійснив державну реєстрацію з повідомленням про припинення «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом ліквідації;

– звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та організацію позапланових перевірок;

– анулювання статусу платника ПДВ, єдиного податку;

– організація комплексу робіт щодо звільнення працівників «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку з ліквідацією;

– розгляд вимог кредиторів, заявлених до «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом ліквідації;

– закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– проведення інвентаризації та оцінки майна «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– стягнення дебіторської заборгованості «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– проведення розрахунків з кредиторами «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– складення та затвердження ліквідаційного балансу «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;

– закриття поточного банківського рахунку;

– зняття «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;

– внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо при­пинення «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;

– вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію «Під­при­єм­ство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акці­о­нерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» як юридичної особи.

6. Встановити п’ятимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» – Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  13.04.2017р. № 71 (2576).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                  

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                            12.04.2017р.

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

                                           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”
(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 26 квітня  2017  року  об  11.00  годині  за адресою:  м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного

                                                                                        22.03.2017 р.