ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

 

 05.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 18 квітня 2019  року об  11.00  годині  за адресою: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

                                           Детальна інформація тут  

                                            signature1.p7s

                                            signature2.p7s

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДО 10 (ДЕСЯТОГО) ПИТАННЯ «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за  2018 рік; затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік, визначення способу виплати дивідендів», включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 18 квітня 2019 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства:

1.      Затвердити наступний  порядок  розподілу прибутку в сумі 21 495 783,13 гривень (двадцять один мільйон чотириста дев’яносто п’ять тисяч сімсот вісімдесят три  гривні 13 коп.):

На виплату дивідендів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

81,238%

17 462 824,56 грн.

Резервний (страховий) фонд

5%

1 074 789,16 грн.

Нерозподілений прибуток

13,762%

2 958 169,41 грн.

     2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі 1,08 гривень. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  17 462 824,56 грн., а саме :

·         Федерації профспілок України в сумі –16 226 661,96 грн.,

·         Фонду соціального страхування України  в сумі – 1 236 162,60 грн.,

     провести в строк до 28 вересня 2019 року згідно чинного законодавства.

        3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2018 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  24 240,5 тис. грн.:

На виплату дивідендів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

50%

12120,25 тис. грн.

Резервний (страховий) фонд

      5%

     1212,0 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

   45%

    10908,25 тис. грн.

        4. Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і збитків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

  5. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 28 вересня 2019 року .

 6. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» провести безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки.

                                                                                                             29.03.2019 р.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2019

 

15.03.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 18 квітня 2019 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

 

                     ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 18 квітня 2019 року об 11.00  годині.

        Місце проведення Загальних зборів: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

        Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 18 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м.Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

               Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 12 квітня 2019 року.

 

               Детальна інформація тут

 

 

ПOBIДОМЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВУ

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: 044-289-01-11, 044-289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

 З 18.12.2018р. на підставі власного бажання у формі письмового повідомлення Товариства без рішення  загальних зборів достроково припинено повноваження члену Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” – Піжука Юрія Миколайовича (дата вчинення дії 18.12.2018р.).

 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення за його бажанням (18.12.2018р.) та керуючись пп.1 абзацу 2 п.1 ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства".

 Обґрунтування змін: у зв’язку з письмовим повідомленням за власним бажанням.

 Посадова особа Піжук Юрій Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

 Посадова особа Піжук Юрій Миколайович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

 Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

 Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018р.

 Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________

(підпис) 

Субота Микола Васильович_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

18.12.2018р.
(дата)