ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2020

  

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 22 квітня 2020 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s 

17.03.2020 p.

               

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 2020

 

17.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09-16/330

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 22 квітня 2020 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 21.02.2020

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
09-16/191
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

21.02.2020

(адреса сторінки)

(дата)      

ІІІ. Зміст  Повідомлення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

21.02.2020

обрано

Головний бухгалтер

Гайдамака Ганна Вікторівна

д/н

0

Зміст інформації

Посадова особа головний бухгалтер ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Гайдамака Ганна Вікторівна обрана з 27 лютого 2020 року згідно Наказу ПрАТ

«Укрпрофоздоровниця» від 21.02.2020 року №13-к.

Гайдамака Г.В. прийнята з 27.02.2020р. на роботу в апарат Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на посаду головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Гайдамака Ганна Вікторівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Гайдамаку Ганну Вікторівну обрано на посаду Головний бухгалтер.

Обрання посадової особи виконано на підставі того, що підставою для видання Наказу Товариства є посада головного бухгалтера вакантна та заява Гайдамаки Г.В.

Гайдамака Ганна Вікторівна не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який обрано особу: безстроково

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ТОВ «Поліс».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

signature1.ps7

signature2.ps7

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 18.12.2019

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
09-16/1280
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

18.12.2019

(адреса сторінки)

(дата)      

ІІІ. Зміст  Повідомлення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

17.12.2019

обрано

Корпоративний секретар

Бартащук Олег Іванович

д/н

0

Зміст інформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 17 грудня 2019 року (протокол №Р-55) з питання «Про обрання корпоративного секретаря ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про обрання корпоративного секретаря ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Бартащука Олега Івановича.

Обрання посадової особи виконано на підставі п.7 ст. 56 Закону України «Про акціонерні товариства».

Бартащук Олег Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Бартащука Олега Івановича обрано на посаду Корпоративний секретар.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Бартащук Олег Іванович не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: з 18.12.2019р. по 17.12.2024р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник керівника департаменту корпоративних прав та майна Федерації професійних спілок України, начальник управління справами Фонду соціального страхування України, начальник управління господарської роботи Фонду державного майна України, начальник управління інфраструктури ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, начальник адміністративно-господарського управління Міністерства екології та природних ресурсів.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

signature1.ps7

signature2.ps7

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

25.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
09-16/1196
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

25.11.2019

(адреса сторінки)

(дата)

 III. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчиненнядії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

22.11.2019

Звільнено

Головний бухгалтер

Троценко Олександр Миколайович

д/н

0

Змістінформації

Посадова особа заступник голови Правління з економічних питань – головний бухгалтер ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Троценко Олександр Миколайович звільнений з посади за власним бажанням з 25.11.2019р. згідно Наказу Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 22.11.2019 року №69-к.

Орган, що прийняв рішення про звільнення – Голова Правління, дата прийняття рішення – 22.11.2019р., причина прийняття цього рішення: звільнення за власним бажанням. Звільнення посадової особи виконано на підставі видання Наказу Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 22.11.2019 року №69-к згідно заяви Троценко О.М. про звільнення з посади заступника голови Правління з економічних питань – головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за власним бажанням.

Посадова особа Троценко Олександр Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Троценко Олександр Миколайович, який займав посаду Головний бухгалтер, звільнений.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 05.10.2012р.- 25.11.2019р.

Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.

Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи через відсутність кандидатури. 

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

signature1.s7z

signature2.s7z