ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПOBIДОМЛЕHHЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 Титульний аркуш Повідомлення

 (Повідомлення про інформацію)

 

27.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/677

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

 3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м. Київ, а/с.34

 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

 5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

 6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,

 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

27.08.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

 ІІІ. Зміст повідомлення (натисніть тут)

signature1

signature2

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2020


25.08.2020 р.

Інформація для акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться 27.08.2020.

 Відповіднодо  ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 20.08.2020, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Тип акцій –  прості іменні. Інші типи акцій не емітувалися.

 Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 20 серпня 2020 року.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 11.08.2020р.

 ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДО 9 (ДЕВ'ЯТОГО) ПИТАННЯ «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2019 рік; затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік», включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 27 серпня 2020 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства: 

 1.                 Затвердити наступний порядок розподілу прибутку в сумі                       29 580 411,19 гривень (двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят тисяч чотириста одинадцять  гривень 19 коп.):

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

65,5946%

19 403 138,40 грн.

Резервний (страховий) фонд

            5%

          1 479 020,56 грн

Нерозподілений прибуток

29,4054%

8 698 252,23 грн.

 2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі 1,20 гривень (одна гривня двадцять коп.). Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 19 403 138,40 грн., а саме:

 ·        Федерації профспілок України в сумі –18 029 624,40 грн.,

 ·        Фонду соціального страхування України  в сумі – 1 373 514,00 грн.,

 провести в строк до 28 січня 2021 року згідно чинного законодавства.

             3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  50 770,6 тис. грн.:

 

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

50%

25 385,30 тис. грн.

Резервний (страховий) фонд

      5%

     2 538,53 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

   45%

   22 846,77 тис. грн.

 4.                       Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і збитків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

 5.                       Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31 грудня 2020 року .

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДО 34 (ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО) ПИТАННЯ «Про відчуження будівель та споруд ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Дубки», що розташований за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Мінеральна, 2», включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 27 серпня 2020 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства: 

 1.      Дозволити відчуження будівель та споруд ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Дубки», у складі: адмінкорпусу літ. А площею 680,6 кв.м., головного корпусу літ. В площею 928,4 кв.м., їдальні літ. Г площею 402,1 кв.м., сараю літ. Д площею 28,7 кв.м., гаражу-майстерні літ. З площею 457,3 кв.м., котельні-басейну літ. И площею 380,7 кв.м., бензоскладу літ. К площею 21,3 кв.м., водонапірної вежі літ. Л площею 25,0 кв.м., вбиральні літ. Ж площею 30,1 кв.м., сараю літ. М площею 12,7 кв.м., сарай літ. Н площею 7,3 кв.м., альтанки літ. С площею 7,5 кв.м, альтанка літ. Т площею 7,5 кв.м, навісу літ. Ч, площею 61,5 кв.м., навісу літ. Ю площею 4,0 кв.м, навісу літ. Ф 71,3 кв.м), навісу літ. Е площею 192,0 кв.м, навісу літ. Є площею 192,0 кв.м, котельні літ. І площею 15,1 кв.м, навісу літ. Й площею 168,0 кв.м, навісу літ. Ї площею 192,0 кв.м, альтанки літ. О площею 9,0 кв.м, роздягальні літ. П площею 18,0 кв.м, роздягальні літ. Р площею 18,0 кв.м, навісу літ. У площею 29,7 кв.м, замощення № І площею 2265,0 кв.м, ігрового майданчика №ІІ площею 199,5 кв.м, ігрового майданчика №ІІІ площею 199,5 кв.м, ігрового майданчика №ІV площею 238,7 кв.м, ігрового майданчика №V площею 132,0 кв.м,  ігрового майданчика №VІ площею 49,5 кв.м, ігрового майданчика №VІІ площею 320,0 кв.м, ігрового майданчика №VІІІ площею 720,0 кв.м, ігрового майданчика №ІХ площею 39,0 кв.м, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Мінеральна, 2, шляхом продажу за конкурсом за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки. за умови погодження Київською обласною радою професійних спілок у встановленому порядку.

 2.      Доручити Голові Правління Товариства (Субота М.В.) укласти договір купівлі-продажу об’єктів нерухомості, зазначених в пункті 1 цього рішення, та підписати акт приймання-передачі вказаного майна.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2020

  

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 27 серпня 2020 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s 

23.07.2020 p.

               

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 2020

 

23.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09-16/567

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 27 серпня 2020 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s