ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 18.12.2019

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
09-16/1280
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

18.12.2019

(адреса сторінки)

(дата)      

ІІІ. Зміст  Повідомлення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

17.12.2019

обрано

Корпоративний секретар

Бартащук Олег Іванович

д/н

0

Зміст інформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 17 грудня 2019 року (протокол №Р-55) з питання «Про обрання корпоративного секретаря ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про обрання корпоративного секретаря ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Бартащука Олега Івановича.

Обрання посадової особи виконано на підставі п.7 ст. 56 Закону України «Про акціонерні товариства».

Бартащук Олег Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Бартащука Олега Івановича обрано на посаду Корпоративний секретар.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Бартащук Олег Іванович не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: з 18.12.2019р. по 17.12.2024р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник керівника департаменту корпоративних прав та майна Федерації професійних спілок України, начальник управління справами Фонду соціального страхування України, начальник управління господарської роботи Фонду державного майна України, начальник управління інфраструктури ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, начальник адміністративно-господарського управління Міністерства екології та природних ресурсів.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

signature1.ps7

signature2.ps7

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

25.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
09-16/1196
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

25.11.2019

(адреса сторінки)

(дата)

 III. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчиненнядії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

22.11.2019

Звільнено

Головний бухгалтер

Троценко Олександр Миколайович

д/н

0

Змістінформації

Посадова особа заступник голови Правління з економічних питань – головний бухгалтер ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Троценко Олександр Миколайович звільнений з посади за власним бажанням з 25.11.2019р. згідно Наказу Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 22.11.2019 року №69-к.

Орган, що прийняв рішення про звільнення – Голова Правління, дата прийняття рішення – 22.11.2019р., причина прийняття цього рішення: звільнення за власним бажанням. Звільнення посадової особи виконано на підставі видання Наказу Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 22.11.2019 року №69-к згідно заяви Троценко О.М. про звільнення з посади заступника голови Правління з економічних питань – головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за власним бажанням.

Посадова особа Троценко Олександр Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Троценко Олександр Миколайович, який займав посаду Головний бухгалтер, звільнений.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 05.10.2012р.- 25.11.2019р.

Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.

Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи через відсутність кандидатури. 

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

signature1.s7z

signature2.s7z

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

 • 20.11.2019

  (дата реєстрації емітентом електронного документа)

  09-16/1177

  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

20.11.2019

(адреса сторінки)

(дата)

 

ІIІ. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

19.11.2019

припинено повноваження

Член Правління

Баженков Євген Володимирович

д/н

0

Зміст інформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 19 листопада 2019 року (протокол №Р-51) з питання «Про припинення повноважень та обрання члена Правління, визначення особи, уповноваженої на підписання контракту» прийнято рішення про припинення повноваження члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Баженкова Євгена Володимировича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень члена Правління.

Посадова особа Баженков Євген Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Баженков Євген Володимирович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.11.2019р.

Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

19.11.2019

обрано

Член Правління

Стефанович Єгор Андрійович

д/н

0

Зміст інформації

Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 19 листопада 2019 року (протокол №Р-51) з питання «Про припинення повноважень та обрання члена Правління, визначення особи, уповноваженої на підписання контракту»  прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Стефановича Єгора Андрійовича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Правління Товариства.

Стефанович Єгор Андрійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Стефановича Єгора Андрійовича обрано на посаду член Правління.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Правління (до 20.05.2021р.).

Стефанович Єгор Андрійович не володіє пакетом акцій емітента.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Громадської ради при державному Агентстві електронного урядування України, Голова Громадської організації «Електронна Україна», керівник проекту «Зручно Трепел», СІО секретаріату Кабінету Міністрів України, директор Департаменту інформаційних технологій Мінекономрозвитку України. 

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

 signature1.p7s

 signature2.p7s

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОІ ІНФОРМАЦІІ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

06.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
 
09-16/1120
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

06.11.2019

(адреса сторінки)

(дата)

 

IІІ. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

                                                                              signature1

                                                                              signature2

 

ОСОБЛИВА інформація

Титульний аркуш повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

11.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/669

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство  лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м. Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

11.07.2019

(адреса сторінки)

(дата)

                                                                 III. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

                                                                              підпис                                          печатка