ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПРО ОСОБЛИВУ IНФОРМАЦІЮ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 ІІ. Текст повідомлення 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10.08.2016р. (протокол №Зб-32) з питання "Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Паращука Володимира Григоровича.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Постанови Президії ФПУ від 21.04.2016р. №П-1-22.
Посадова особа Паращук Володимир Григорович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Паращук Володимир Григорович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 3 місяці.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова Федерації профспілок Вінницької області.
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10.08.2016р. (протокол №Зб-32) з питання "Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дубіля Віталія Петровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Дубіль Віталій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Дубіля Віталія Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Дубіль В.П. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (код за ЄДРПОУ: 00014479, ФПУ володiє
часткою в статутному капіталі емітента - 92,92% розмір  пакета  акцій емітента,  що  належить ФПУ – 15024687 акцій).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.). Дубіль Віталій Петрович не володіє пакетом акцій емітента. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.

ІІІ. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_10.08.2016р._
(дата) 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Повідомлення про доповнення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

             ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного позачергових Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 10 серпня  2016  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР” № 126 (2380)  06.07.2016 р.):

Доповнення до проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування):

          7. Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
          Проект рішення:
          Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
        8. Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 30 червня 2015               року №3б-29/12 “Про відчуження цілісного майнового комплексу Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій “Сонячний”                 Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом                    безоплатної передачі у державну власність до сфери управління Міністерства оборони України”.
          Проект рішення:
          Внести зміни до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 30.06.2015р. №Зб-29/12.

 •            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

          Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

          Повідомлення про доповнення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР” від 27.07.2016р. №141 (2395).

         

        Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

          Голова Правління          

          ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                             (підпис)

 

                                                                              МП                              26.07.2016р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ

                            Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

             ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що позачергові  Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 10 серпня  2016  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            Проект рішення:

      1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у складі:

           Осика Тетяна Вікторівна  - начальник відділу організаційного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

            Проект рішення:

           1.  Обрати  головою  позачергових  Загальних   зборів  акціонерів  Товариства – Саєнка Володимира Володимировича – заступника Голови Федерації професійних спілок України.

           2.  Обрати  секретарем позачергових  Загальних  зборів  акціонерів Товариства –  Сітайла Валерія Сергійовича, Голову комісії з припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

       3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

3. Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/21 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Львів”.

            Проект рішення:

       1. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/21 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Львів”.

4. Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/19 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Красні зорі”.

            Проект рішення:

       1. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2016р. №Зб-31/19 “Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Красні зорі”.

5. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            Проект рішення:

            1. Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Паращука Володимира Григоровича у зв’язку з прийняттям  Постанови Президії Федерації професійних спілок України від 21.04.2016р. №П-1-22.

6. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

            Проект рішення:

            1. Обрати члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” фізичну особу на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р. включно) до переобрання Дубіля Віталія Петровича, голову Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.Дубіль В.П. є представником акціонера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” – Федерації професійних спілок України (розмір  пакета  акцій,  що  належить ФПУ  92,92%); розмір  пакета  акцій,  що  належить Дубілю В.П. - 0%.

            2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства (додається).

            3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” - Суботу М.В.

            4.  Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

            Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 10 серпня 2016 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 04 серпня 2016 року.

         Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

        Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 21 липня 2016 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

           Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11

 

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від 06.07.2016р. №126 (2380).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                              05.07.2016р.

Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

           Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботи Миколи Васильовича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
 Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Субота Микола Васильович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 1 місяць.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Саєнка Володимира Володимировича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 4 місяці.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Семикопної Тетяни Вікторівни прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Семикопна Тетяна Вікторівна, яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 6 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

           Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Троценка Олександра Миколайовича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Троценко Олександр Миколайович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 11 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мусієнко-Боровика Юрія Олександровича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Мусієнко-Боровик Юрій Олександрович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 6 місяців.Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Гавловського Олександра Даниловича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Гавловський Олександр Данилович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 1 місяць.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Владимирова Олександра Аркадійовича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Владимиров Олександр Аркадійович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років  1 місяць.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

           Рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Галаченка Олександра Олександровича прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень складу Правління.    
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Галаченко Олександр Олександрович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік  6 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботу Миколу Васильовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Субота Микола Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Суботу Миколу Васильовича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Субота Микола  Васильович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Саєнка Володимира Володимировича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник голови Федерації професійних спілок України,
радник Голови Федерації професійних спілок України.
Саєнко Володимир Володимирович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Семикопну Тетяну Вікторівну.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Семикопна Тетяна Вікторівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Семикопну Тетяну Вікторівну обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник Голови Правління – начальник управління організації медичного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, завідуюча відділенням не коронарогенних захворювань серця, клінічної ревматології, фармакотерапії Державної установи Національної Академії медичних наук України “Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. Академіка М.Д. Стражеска”.
Семикопна Тетяна Вікторівна не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Троценка Олександра Миколайовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Троценко Олександр Миколайович  не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Троценка Олександра Миколайовича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник Голови Правління з економічних питань – головний бухгалтер ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник фінансово-бюджетного управління - головний бухгалтер ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", заступник начальника управління адміністрування єдиного реєстру громадян Державної спеціалізованої фінансової установи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, начальник контрольно-ревізійного відділу служби моніторингу, внутрішнього контролю та комунікацій Державної спеціалізованої фінансової установи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Троценко Олександр Миколайович  не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мусієнко-Боровика Юрія Олександровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Мусієнко-Боровик  Юрій Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Мусієнко-Боровика  Юрія Олександровича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу капітального будівництва ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник відділу капітального будівництва управління майном, інвестиціями та капітальним будівництвом ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник експлуатаційно-обслуговуючого відділу адміністративно-господарського управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Мусієнко-Боровик  Юрій Олександрович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Гавловського Олександра Даниловича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Гавловський Олександр Данилович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Гавловського Олександра Даниловича. обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ПрАТ “Миргородкурорт”.
Гавловський Олександр Данилович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Владимирова Олександра Аркадійовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Владимиров Олександр Аркадійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Владимирова Олександра Аркадійовича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний лікар ДП Клінічний санаторій “Жовтень” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Владимиров Олександр Аркадійович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

            Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Галаченка Олександра Олександровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Галаченко Олександр Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Галаченка Олександра Олександровича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний лікар ДП “Клінічний санаторій “Хмільник” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Галаченко Олександр Олександрович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

             Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 20 травня 2016 року протокол №Р-9з питання
"Про припинення   повноважень та  обрання   членів  Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Кошелю Івана Івановича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Правління.
Кошеля Іван Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Кошелю Івана Івановича обрано на посаду Член Правління.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний лікар ДП “Клінічний санаторій “Карпати” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Кошеля Іван Іванович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

                                                                                    ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

___ Субота_Микола Васильович
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

______20.05.2016р.____
(дата) 

 

 

 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2015 РІК

  28.04.2016 р.

                              Основні відомості про емітента

1. Повне найменування      

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО- ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №770378

3. Дата проведення державної реєстрації

17.05.1999

4. Територія (область)                                              

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

808464100,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                

0

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

 

0

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

  80

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності                  

Код за КВЕД

[2010]Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

70.10

[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  

68.20

[2010]Діяльність лікарняних закладів

86.10

    
      Повна річна інформація емітента за 2015 рік
          Баланс
          Звіт про фінансові результати      
        Звіт про рух грошових коштів
        Звіт про власний капітал