ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 2021

 

26.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09-16/197

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 26 квітня 2021 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІ\

 Титульний аркуш Повідомлення

 (Повідомлення про інформацію)

15.02.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/77

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

 3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м. Київ, а/с.34

 4. Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 02583780

 5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

 6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

15.02.2021

(URL-адреса веб-сайту)

             (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчиненнядії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

12.02.2021

обрано

Голова Правління

Субота Микола Васильович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 12.02.2021р. (протокол №Р-2) з питання «Про Контракт із Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про обрання Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу Миколу Васильовича.

Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення строку дії Контракту з Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботою М.В. від 18.12.2015р.

Суботу Миколу Васильовича обрано на посаду Голова Правління.

Посадова особа Субота Микола Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Субота Микола Васильович не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Субота Микола Васильович не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 5 років (з 30.03.2021р. по 29.03.2026р. включно.)

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», Голова Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт», Голова Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

ПОВІДОМЛЕНЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 Титульний аркуш Повідомлення

 (Повідомлення про інформацію)

 12.02.2021

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/76

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

  

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

 3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м. Київ, а/с.34

 4. Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 02583780

 5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

 6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

12.02.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчиненнядії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

12.02.2021

обрано

Член Правління

Шевченко Іван Олександрович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 12 лютого 2021 року (протокол №Р-2) з питання «Про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", визначення особи, уповноваженої на підписання контракту» прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Шевченка Івана Олександровича.

Обрання посадової особи виконано на підставі дообрання складу Правління Товариства.

Шевченко Іван Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Шевченка Івана Олександровича обрано на посаду Член Правління.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Шевченко Іван Олександрович не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Правління (до 20.05.2021р.).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора-начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Дніпропетровського обласного центру зайнятості, завідувач сектору забезпечення діяльності керівництва Комісії секретаріату (Вища кваліфікаційна комісія суддів України), начальник відділу забезпечення діяльності Голови Комісії секретаріату Комісії (Вища кваліфікаційна комісія суддів України). 

 

 

 

 

 

 

  ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

       Титульний аркуш Повідомлення

 (Повідомлення про інформацію)

 22.01.2021

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

 3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м. Київ, а/с. 34

 4. Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 02583780

 5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

 6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

22.01.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчиненнядії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

22.01.2021

припинено повноваження

Член Правління

Мусієнко-Боровик Юрій Олександрович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 22 січня 2021 року (протокол №Р-1) з питання «Про припинення контракту із Членом Правління Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» Мусієнком-Боровиком Ю.О.» прийнято рішення про припинення повноваження члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Мусієнко-Боровика Юрія Олександровича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі підпункту 5.4.1 пункту 5.4 розділу 5 Контракту від 15.11.2019р., укладеного із Членом Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Мусієнком-Боровиком Ю.О.

Припиняється достроково дія Контракту, укладеного 15.11.2019р. із членом Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Мусієнком-Боровиком Ю.О. – 22 січня 2021 року (пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України).

Посадова особа Мусієнко-Боровик Юрій Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Мусієнко-Боровик Юрій Олександрович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.11.2019р.

Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.

Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи. 

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.