ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДО 10 (ДЕСЯТОГО) ПИТАННЯ «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за  2018 рік; затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік, визначення способу виплати дивідендів», включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 18 квітня 2019 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства:

1.      Затвердити наступний  порядок  розподілу прибутку в сумі 21 495 783,13 гривень (двадцять один мільйон чотириста дев’яносто п’ять тисяч сімсот вісімдесят три  гривні 13 коп.):

На виплату дивідендів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

81,238%

17 462 824,56 грн.

Резервний (страховий) фонд

5%

1 074 789,16 грн.

Нерозподілений прибуток

13,762%

2 958 169,41 грн.

     2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі 1,08 гривень. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  17 462 824,56 грн., а саме :

·         Федерації профспілок України в сумі –16 226 661,96 грн.,

·         Фонду соціального страхування України  в сумі – 1 236 162,60 грн.,

     провести в строк до 28 вересня 2019 року згідно чинного законодавства.

        3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2018 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  24 240,5 тис. грн.:

На виплату дивідендів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

50%

12120,25 тис. грн.

Резервний (страховий) фонд

      5%

     1212,0 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

   45%

    10908,25 тис. грн.

        4. Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і збитків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

  5. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 28 вересня 2019 року .

 6. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» провести безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки.

                                                                                                             29.03.2019 р.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2019

 

15.03.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 18 квітня 2019 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

 

                     ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 18 квітня 2019 року об 11.00  годині.

        Місце проведення Загальних зборів: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

        Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 18 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м.Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

               Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 12 квітня 2019 року.

 

               Детальна інформація тут

 

 

ПOBIДОМЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВУ

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: 044-289-01-11, 044-289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

 З 18.12.2018р. на підставі власного бажання у формі письмового повідомлення Товариства без рішення  загальних зборів достроково припинено повноваження члену Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” – Піжука Юрія Миколайовича (дата вчинення дії 18.12.2018р.).

 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення за його бажанням (18.12.2018р.) та керуючись пп.1 абзацу 2 п.1 ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства".

 Обґрунтування змін: у зв’язку з письмовим повідомленням за власним бажанням.

 Посадова особа Піжук Юрій Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

 Посадова особа Піжук Юрій Миколайович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

 Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

 Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018р.

 Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________

(підпис) 

Субота Микола Васильович_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

18.12.2018р.
(дата) 

 

ЗАХОДИ ПРАВЛІННЯ ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" ЩОДО СИТУАЦІЇ У ДП "KC "ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ"

Про заходи

Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» відносно незаконних дій державних органів  що до нерухомого майна

ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський»

ПрАТ «Укрпофоздоровниця»

1. Рішенням господарського суду Одеської області по справі № 9/17-4164-2011від 09 грудня 2011р., яке залишено без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 14.02.2012 р. та постановою Вищого господарського суду України від 24.04.2014 року було визнано незаконним та скасовано рішення виконавчого комітету Одеської міської ради та визнано права власності за державою в особі Фонду державного майна України на об’єкти нерухомого майна загальною площею 12 663 кв. м., що знаходяться у м. Одесі по провулку Лермонтовському, 2.

Кабінетом Міністрів України «21» січня 2015 року було видано Розпорядження № 52-р, згідно якого вирішено віднести будівлі та споруди санаторію «Лермонтовський» по пров. Лермонтовському, 2, у м. Одесі за переліком згідно з додатком до сфери управління Міністерства юстиції для забезпечення ефективного використання цього майна за цільовим призначенням.

На виконання Розпорядження № 52-р від «21» січня 2015 року Фонд державного майна України передав, а Міністерство Юстиції України прийняло до сфери управління нежитлові будівлі майнового комплексу санаторію «Лермонтовський».

Згідно запису про право власності № 8737146 за державою в особі Міністерства юстиції України, код ЄДРПОУ: 00015622, було зареєстровано право власності на нежитлові будівлі майнового комплексу, розміщеного за адресою: м. Одеса, пров. Лермонтовський, 2, тобто на майно, що знаходиться у користуванні Санаторію та у власності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Державне підприємство „Лермонтовський" звернулось до господарського суду Одеської області із позовом до ПрАТ „Укрпрофоздоровниця" та ДП „Клінічний санаторій „Лермонтовський" ЗАТ „Укрпрофоздоровниця" про виселення ДП „Клінічний санаторій „Лермонтовський" ЗАТ „Укрпрофоздоровниця" з займаних будівель та споруд загальною площею 12 663 кв.м., що знаходяться у м. Одесі по провулку Лермонтовському, 2.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 03.09.2015 року яке набрало законної сили позовні вимоги Державного підприємства „Лермонтовський" задоволені в повному обсязі.

 

2. У березні 2015 року Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Лермонтовський» звернулося до суду із адміністративним позовом до Міністерства юстиції України, державного реєстратора Реєстраційної служби України Сидорчук А. В., Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області, державного реєстратора Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області Бабіч А. В., третя особа на стороні відповідачів, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Державне підприємство «Санаторій «Лермонтовський», в якому просило визнати протиправними дії державного реєстратора, визнати незаконним та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 25.09.2015 року у задоволенні позову було відмовлено, Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 25.11.2015 року апеляційну скаргу Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Лермонтовський» - задоволено частково, постанову Одеського окружного адміністративного суду від 25 вересня 2015 року - скасовано. Прийнято нову постанову, якою адміністративний позов Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Лермонтовський» - задоволено частково. Постановою Верховного суду від 04.07.2018 року Касаційні скарги Міністерства юстиції України та Державного підприємства «Санаторій «Лермонтовський» задоволено, Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 25 вересня 2015 року у адміністративній справу № 815/1468/15 залишено в силі.

3. В січні 2015 року Міністерство юстиції України звернулось до ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та Дочірнього підприємства "Клінічний санаторій "Лермонтовський" з позовом про визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння (рухоме майно).

Рішенням господарського суду Одеської області від 15.042016 року у задоволенні позову відмовлено. Постановою ВГСУ від 29.11.2016 року Касаційну скаргу Міністерства юстиції України залишено без задоволення. Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 01.09.2016 р. у справі № 916/3256/15 залишено без змін.

4. В квітні 2017 року Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Лермонтовський» звернулось із адміністративним позовом до державного реєстратора Одеської філії ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», в якому просило визнати дії відповідача протиправними, визнати незаконним та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 34125555, прийняте державним реєстратором Одеської філії ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», яке стало підставою для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про право власності № 19294975, дата та час державної реєстрації: 01.03.2017 року 15:54:41, про реєстрацію за Державою в особі Міністерства юстиції України права власності на нежитлові будівлі майнового комплексу загальною площею 12663 кв. м.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 01.09.2017 року у справі №815/2243/17, залишеною без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 29.11.2017 року, позовні вимоги задоволено частково. Зокрема: визнано протиправними дії Державного реєстратора Одеської філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» щодо прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 34125555, яке стало підставою для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про право власності № 19294975, дата та час державної реєстрації: 01 березня 2017 року 15:54:41 в частині реєстрації за Державою в особі Міністерства юстиції України права власності на нежитлові будівлі майнового комплексу загальною площею 12663 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Одеса, провулок Лермонтовський, 2, у задоволенні решти позовних вимог - відмовлено.

Постановою Верховного суду від 20.03.2018 року Касаційну скаргу Міністерства юстиції України задоволено частково. Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 01.09.2017 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 29.11.2017 року скасовано та направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Розгляд справи призначено на 16.10.2018 року.

     Наказом № 413/2881/7 від 15.08.2018 року «Про передачу державного майна» Міністерство юстиції України передало будівлі та споруди ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський» Міністерству оборони України.

             На теперішній час питання що до передачі нерухомого майна ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський» находиться на розгляді в комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.